Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

StoxPlus | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 18 Tháng Giêng 2013 11:39:00

Số cổ phiếu Gringling Internaltional Limited nắm giữ tại VNM sau giao dịch giảm xuống còn trên 5,71 triệu.

Tên người/tổ chức thực hiện giao dịch: Gringling Internaltional Limited

Mã chứng khoán: VNM

Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dich: 6.215.985 CP, tỷ lệ 0,75%

Tên của người liên quan tại TCNY, đăng ký giao dịch: Lê Anh Minh

Chức vụ của người có liên quan hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT

Quan hệ của người/tổ chức hiện giao dịch với người có liên quan: Đại diện phần vốn

Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 500.000 CP

Số lượng CP đã bán: 500.000 CP

Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.715.985 CP, tỷ lệ 0,69%

Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư

Phương thức thực hiện giao dịch: Thỏa thuận

Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 15/1/2013

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi