Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Tư, 12 Tháng Ba 2014 08:15:00

Ngày giao dịch không hưởng quyền vào 20/3/2014.

Ngày 11/03/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 243/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  20/03/2014

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014

Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Nội dung cụ thể:

 • Thời gian thực hiện:  ngày 25/04/2014.
 • Địa điểm thực hiện:  Công ty sẽ thông báo sau.

Nội dung Đại hội:   

Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

 • Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2013
 • Báo cáo kết quả giám sát Tổng Giám đốc của HĐQT
 • Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS)
 • Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
 •  Báo cáo tài chính đã kiểm toán và báo cáo của BKS về hoạt động năm 2013
 • Phân phối lợi nhuận năm 2013
 • Kế hoạch kinh doanh 2014, đề xuất phân phối lợi nhuận 2014, và thù lao của HĐQT, BKS năm 2014
 • Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2014
 • Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Ng Jui Sia vào HĐQT
 • Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của đại hội đồng cổ đông
 • (Nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được cập nhật và gửi cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật)
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi