Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi

HOSE | Ngày cập nhật: Thứ Sáu, 13 Tháng Ba 2015 16:20:00

Ngày 12/03/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 290/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã CK: VNM) như sau:

Ngày giao dịch không hưởng quyền:  20/03/2015

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2015

Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Nội dung cụ thể:

 • Thời gian thực hiện: ngày 27/04/2015.
 • Địa điểm thực hiện: Khách sạn Lotte Legend, 2A – 4A Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.

Nội dung đại hội:  

 • Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động của công ty năm 2014
 • Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014
 • Báo cáo kết quả giám sát Tổng giám đốc và Ban Điều hành của HĐQT.
 • Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát
 • Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
 • Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2014
 • Phân phối lợi nhuận 2014 và thông qua mức cổ tức 2014
 • Kế hoạch năm 2015, phân phối lợi nhuận năm 2015
 • Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015
 • Thù lao của HĐQT và BKS năm 2015
 • Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc
 • Sửa Điều lệ: điều chỉnh các nội dung liên quan đến Luật DN mới, có hiệu lực từ tháng 7/2015
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của đại hội đồng cổ đông
 • (Nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được cập nhật và gửi cho các Cổ đông theo quy định của pháp luật)
Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi