Tổ chức/Người giao dịch Chức vụ SLCP trước GD Đăng ký Thực hiện SLCP sau GD
Mua Bán Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Mua Bán Ngày thực hiện
VCI Norges Bank 806.850 - - 05/09/2017 05/09/2017 140.000 - 07/09/2017 946.850
VCI DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 769.500 - - 05/09/2017 05/09/2017 40.000 - 07/09/2017 809.500
VCI KB Vietnam Focus Balanced Fund 160.000 - - 05/09/2017 05/09/2017 20.000 - 07/09/2017 180.000
VCI Amersham Industries Limited 4.799.460 - - 08/08/2017 08/08/2017 190.220 - 10/08/2017 4.989.680
VCI Norges Bank 766.850 - - 08/08/2017 08/08/2017 40.000 - 10/08/2017 806.850
VCI DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 534.280 - - 08/08/2017 08/08/2017 20.000 - 10/08/2017 554.280
VCI KB Vietnam Focus Balanced Fund 25.240 - - 08/08/2017 08/08/2017 20.000 - 10/08/2017 45.240
VCI Amersham Industries Limited 4.378.500 - - 27/07/2017 27/07/2017 420.960 - 28/07/2017 4.799.460
VCI Wareham Group Limited 2.515.000 - - 27/07/2017 27/07/2017 300.000 - 28/07/2017 2.815.000
VCI Norges Bank 514.690 - - 27/07/2017 27/07/2017 193.810 - 28/07/2017 708.500
VCI DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 449.050 - - 27/07/2017 27/07/2017 85.230 - 28/07/2017 534.280
VCI Amersham Industries Limited 3.378.500 - - 21/07/2017 21/07/2017 633.310 - 26/07/2017 4.011.810
VCI Norges Bank 324.950 - - 21/07/2017 21/07/2017 89.800 - 26/07/2017 414.750
VCI DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 370.000 - - 21/07/2017 21/07/2017 39.500 - 26/07/2017 409.500
VCI Wareham Group Limited 1.250.000 - - 14/07/2017 14/07/2017 1.020.000 - 18/07/2017 2.270.000
VCI TV HĐQT/TGĐ 25.280 5.000.000 - 06/07/2017 14/07/2017 5.000.000 - 24/07/2017 5.025.280
VCI Amersham Industries Limited 2.578.500 - - 12/07/2017 12/07/2017 491.760 - 14/07/2017 3.070.260
VCI Wareham Group Limited 950.000 - - 12/07/2017 12/07/2017 300.000 - 14/07/2017 1.250.000
VCI Norges Bank - - - 12/07/2017 12/07/2017 324.950 - 14/07/2017 324.950


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi