Tổ chức/Người giao dịch Chức vụ SLCP trước GD Đăng ký Thực hiện SLCP sau GD
Mua Bán Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Mua Bán Ngày thực hiện
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 308.127.383 17.413.777 - 22/09/2020 21/10/2020 - - 21/10/2020 308.127.383
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.413.777 - 01/09/2020 30/09/2020 - - 30/09/2020 184.880.461
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 308.127.383 17.413.777 - 19/08/2020 17/09/2020 - - 17/09/2020 308.127.383
VNM Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - Công ty Cổ phần - 2.000.000 - 18/08/2020 16/09/2020 - - 21/09/2020 -
VNM GĐ Điều hành chuỗi cung ứng 923.487 100.000 - 31/07/2020 29/08/2020 - - 31/08/2020 923.487
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC - 225.000 - 30/07/2020 28/08/2020 - - 28/08/2020 -
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.413.777 - 28/07/2020 26/08/2020 - - 26/08/2020 184.880.461
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 308.127.383 17.413.777 - 17/07/2020 14/08/2020 - - 14/08/2020 308.127.383
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.413.777 - 23/06/2020 22/07/2020 - - 23/07/2020 184.880.461
VNM GĐ Điều hành chuỗi cung ứng 923.487 100.000 - 22/06/2020 21/07/2020 - - 23/07/2020 923.487
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 308.127.383 17.413.777 - 15/06/2020 14/07/2020 - - 14/07/2020 308.127.383
VNM GĐ Điều hành nhân sự - hành chính 111.814 100.000 - 04/06/2020 03/07/2020 - - 06/07/2020 111.814
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.413.777 - 19/05/2020 17/06/2020 - - 18/06/2020 184.880.461
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 308.127.383 17.413.777 - 12/05/2020 10/06/2020 - - 10/06/2020 308.127.383
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 275.000 - 275.000 25/05/2020 29/05/2020 - -275.000 03/06/2020 -
VNM GĐ Điều hành sản xuất 739.364 200.000 - 04/05/2020 29/05/2020 - - 01/06/2020 739.364
VNM GĐ Điều hành chuỗi cung ứng 903.487 200.000 - 04/05/2020 29/05/2020 20.000 - 01/06/2020 923.487
VNM GĐ Điều hành nhân sự - hành chính 91.814 100.000 - 29/04/2020 28/05/2020 20.000 - 29/05/2020 111.814
VNM GĐ Điều hành phát triển vùng nguyên liệu 201.625 200.000 - 29/04/2020 28/05/2020 - - 29/05/2020 201.625
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.413.777 - 14/04/2020 13/05/2020 - - 14/05/2020 184.880.461
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 308.127.383 17.413.777 - 08/04/2020 07/05/2020 - - 07/05/2020 308.127.383
VNM GĐ Điều hành sản xuất 739.364 200.000 - 26/03/2020 24/04/2020 - - 24/04/2020 739.364
VNM GĐ Điều hành nhân sự - hành chính 71.814 200.000 - 25/03/2020 23/04/2020 20.000 - 24/04/2020 91.814
VNM GĐ Điều hành chuỗi cung ứng 903.487 200.000 - 25/03/2020 23/04/2020 - - 24/04/2020 903.487
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 250.000 250.000 - 21/04/2020 23/04/2020 25.000 - 12/05/2020 275.000
VNM TV HĐQT/TGĐ/Phụ trách CBTT 4.933.704 400.000 - 24/03/2020 22/04/2020 400.000 - 24/04/2020 5.333.704
VNM TV HĐQT/GĐ Tài chính/Kế toán trưởng 358.461 200.000 - 24/03/2020 22/04/2020 52.690 - 24/04/2020 411.151
VNM GĐ Điều hành phát triển vùng nguyên liệu 201.625 200.000 - 24/03/2020 22/04/2020 - - 24/04/2020 201.625
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.413.777 - 10/03/2020 08/04/2020 - - 08/04/2020 184.880.461
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 307.494.273 17.413.777 - 06/03/2020 03/04/2020 633.110 - 03/04/2020 308.127.383
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.413.777 - 04/02/2020 04/03/2020 - - 05/03/2020 184.880.461
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 301.496.383 17.413.777 - 03/02/2020 03/03/2020 5.997.890 - 03/03/2020 307.494.273
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC - 500.000 - 07/02/2020 26/02/2020 250.000 - 09/03/2020 250.000
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 301.496.383 17.413.777 - 25/12/2019 22/01/2020 - - 22/01/2020 301.496.383
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.413.777 - 26/12/2019 22/01/2020 - - 22/01/2020 184.880.461
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.413.777 - 21/11/2019 20/12/2019 - - 20/12/2019 184.880.461
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 301.496.383 17.413.777 - 22/11/2019 20/12/2019 - - 20/12/2019 301.496.383
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 301.496.383 17.413.777 - 21/10/2019 19/11/2019 - - 19/11/2019 301.496.383
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.413.777 - 17/10/2019 15/11/2019 - - 18/11/2019 184.880.461
VNM GĐ Điều hành phát triển vùng nguyên liệu 251.625 - 50.000 04/11/2019 04/11/2019 - -50.000 05/11/2019 201.625
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 301.496.383 17.413.777 - 16/09/2019 15/10/2019 - - 16/10/2019 301.496.383
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.413.777 - 12/09/2019 11/10/2019 - - 11/10/2019 184.880.461
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 301.496.383 17.413.917 - 13/08/2019 11/09/2019 - - 08/08/2019 -
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.413.783 - 08/08/2019 06/09/2019 - - 09/09/2019 184.880.461
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 301.496.383 17.413.917 - 10/07/2019 08/08/2019 - - 08/08/2019 301.496.383
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.413.917 - 04/07/2019 02/08/2019 - - 05/08/2019 184.880.461
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 301.496.383 17.413.917 - 07/06/2019 05/07/2019 - - 05/07/2019 301.496.383
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.413.917 - 30/05/2019 28/06/2019 - - 02/07/2019 184.880.461
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 301.496.383 17.414.079 - 06/05/2019 04/06/2019 - - 04/06/2019 301.496.383
VNM Platinum Victory Private Limited 184.880.461 17.414.079 - 25/04/2019 24/05/2019 - - 27/05/2019 184.880.461


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi