Tổ chức/Người giao dịch Chức vụ SLCP trước GD Đăng ký Thực hiện SLCP sau GD
Mua Bán Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Mua Bán Ngày thực hiện
VNM TV HĐQT/TGĐ/Phụ trách CBTT 85.060 - 85.060 16/12/2016 14/01/2017 - - 18/01/2017 85.060
VNM GĐ Khối Nghiên cứu phát triển 48.664 - 28.000 13/12/2016 09/01/2017 - -28.000 10/01/2017 20.664
VNM Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 649.264.896 - 130.630.500 21/12/2016 21/12/2016 - -78.378.300 23/12/2016 570.886.596
VNM F&N Dairy Investments Private Limited 158.988.933 39.189.150 - 21/12/2016 21/12/2016 39.189.150 - 22/12/2016 198.178.083
VNM F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. - 39.189.150 - 21/12/2016 21/12/2016 39.189.150 - 22/12/2016 39.189.150
VNM The CH/SE Asia Investment Holdings (Singapore) Private Limited 236.865 - 236.865 21/11/2016 20/12/2016 - -136.865 23/12/2016 100.000
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 544.615 700.000 - 21/11/2016 20/12/2016 280.000 - 23/12/2016 824.615
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 336.070 - 336.070 15/11/2016 13/12/2016 - - 16/12/2016 336.070
VNM TV HĐQT/TGĐ/Phụ trách CBTT 175.060 - 175.060 10/11/2016 09/12/2016 - -90.000 12/12/2016 85.060
VNM Amersham Industries Limited 11.961.514 - 1.620.000 21/11/2016 08/12/2016 - -1.620.000 14/12/2016 10.341.514
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 444.615 100.000 - 01/11/2016 04/11/2016 100.000 - 08/11/2016 544.615
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 444.615 100.000 - 01/11/2016 04/11/2016 100.000 - 08/11/2016 544.615
VNM Nguyễn Thị Tuyết Mai TV BKS 39.500 - 4.500 29/09/2016 28/10/2016 - -4.500 28/10/2016 35.000
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 504.360 - 504.360 19/10/2016 28/10/2016 - -168.290 08/11/2016 336.070
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 444.615 100.000 - 22/09/2016 21/10/2016 - - 24/10/2016 444.615
VNM Amersham Industries Limited 13.861.514 - 2.500.000 06/09/2016 05/10/2016 - -1.900.000 07/10/2016 11.961.514
VNM Grinling International Limited 6.421.221 - 2.000.000 06/09/2016 05/10/2016 - -980.000 07/10/2016 5.441.221
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC - 600.000 - 07/09/2016 20/09/2016 504.360 - 21/09/2016 504.360
VNM Nguyễn Thị Tuyết Mai TV BKS 33.703 - 10.000 18/08/2016 15/09/2016 - -943 15/09/2016 32.760
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 408.846 - 100.000 17/08/2016 15/09/2016 - -45.000 16/09/2016 444.615
VNM GĐ Điều hành chuỗi cung ứng 839.089 - 250.000 18/08/2016 12/09/2016 - -250.000 14/09/2016 589.089
VNM Ngô Thị Thu Trang GĐ Điều hành dự án 1.042.563 - 300.000 17/08/2016 29/08/2016 - -158.000 16/09/2016 884.563
VNM GĐ Khối Nghiên cứu phát triển 100.554 - 60.000 08/08/2016 16/08/2016 - -60.000 16/08/2016 40.554
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 408.846 100.000 - 20/07/2016 12/08/2016 - - 15/08/2016 408.846
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 566.150 - 566.150 19/07/2016 10/08/2016 - -566.150 15/08/2016 -
VNM Vietnam Enterprise Investments Limited 9.728.612 - 935.000 27/06/2016 26/07/2016 - -641.350 27/07/2016 9.087.262
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 365.386 50.000 - 16/06/2016 15/07/2016 43.460 - 18/07/2016 408.846
VNM Vietnam Enterprise Investments Limited 12.643.612 - 3.850.000 19/05/2016 17/06/2016 - -2.915.000 21/06/2016 9.728.612
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 500.000 185.000 - 09/06/2016 17/06/2016 66.150 - 07/07/2016 566.150
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 316.706 50.000 - 15/05/2016 01/06/2016 48.680 - 02/06/2016 365.386
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC - 500.000 - 19/05/2016 13/05/2016 500.000 - 26/05/2016 500.000
VNM Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 50.000 - 50.000 15/04/2016 04/05/2016 - -50.000 09/05/2016 -
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 316.706 - 50.000 22/03/2016 21/04/2016 - - 22/04/2016 316.706
VNM GĐ Điều hành nhân sự - hành chính 10.002 20.600 - 25/03/2016 04/04/2016 19.800 - 08/04/2016 29.802
VNM GĐ Điều hành phát triển vùng nguyên liệu 139.831 17.400 - 01/04/2016 04/04/2016 16.570 - 07/04/2016 156.401
VNM GĐ Điều hành phát triển vùng nguyên liệu 139.831 18.540 - 19/02/2016 18/03/2016 - - 22/03/2016 139.831
VNM GĐ Điều hành chuỗi cung ứng 766.389 46.530 - 25/02/2016 18/03/2016 41.860 - 22/03/2016 808.249
VNM DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 274.646 100.000 - 22/02/2016 17/03/2016 42.060 - 18/03/2016 316.706
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 210.011 - 210.011 23/02/2016 10/03/2016 - -210.011 14/03/2016 -
VNM GĐ Điều hành sản xuất 460.843 30.230 - 24/02/2016 10/03/2016 29.900 - 22/03/2016 490.743
VNM Phan Minh Tiên GĐ Điều hành Marketing 24.000 11.000 - 07/03/2016 08/03/2016 9.970 - 22/03/2016 33.970
VNM TV HĐQT/TGĐ/Phụ trách CBTT 3.262.291 118.140 - 24/02/2016 01/03/2016 108.760 - 22/03/2016 3.371.051
VNM GĐ Điều hành nhân sự - hành chính 2 32.790 - 26/02/2016 26/02/2016 10.000 - 22/03/2016 10.002
VNM GĐ Khối Nghiên cứu phát triển 54.662 27.460 - 19/02/2016 25/02/2016 25.350 - 26/02/2016 80.012
VNM TV HĐQT/TGĐ/Phụ trách CBTT 145.884 6.570 - 25/02/2016 25/02/2016 1.530 - 22/03/2016 147.414
VNM GĐ Điều hành chuỗi cung ứng 127.980 6.310 - 23/02/2016 24/02/2016 6.050 - 26/02/2016 134.030
VNM Ngô Thị Thu Trang GĐ Điều hành dự án 988.360 35.490 - 23/02/2016 23/02/2016 30.580 - 26/02/2016 1.018.940
VNM GĐ Điều hành kinh doanh 219.348 46.870 - 22/02/2016 22/02/2016 40.700 - 26/02/2016 260.048
VNM TV HĐQT/GĐ Tài chính/Kế toán trưởng 208.850 20.900 - 19/02/2016 22/02/2016 19.390 - 26/02/2016 228.240
VNM Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 11 790.000 - 15/01/2016 05/02/2016 210.000 - 17/02/2016 210.011


Dữ liệu trễ 1 phút so với thời gian thật. Dữ liệu cơ bản được cập nhật vào cuối ngày giao dịch. Dữ liệu cơ bản của doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, báo cáo tài chính, chỉ số, hoạt động doanh nghiệp, sự kiện doanh nghiệp và tin tức được cung cấp bởi FiinGroup.

Casino có bịp không-Casino trực tuyến khuyến mãi